BETH YW MASNACH DEG?

Masnach Deg yw masnach sy’n gweithio mewn ffordd decach i ffermwyr ac i weithwyr mewn gwledydd sy’n datblygu.
Mae Masnach Deg yn gwaranti:
· Prisiau i ffermwyr sy’n cwrdd â chostau cynhyrchu ac yn darparu cyflog byw
· Premiwm i ddatblygu’r busnes a’r gymuned
· Cysylltiadau masnach sy’n fwy uniongyrchol ac yn fwy hirhoedlog
· Gwell hawliau i weithwyr
· Safonau amgylcheddol da

Mae mwy na 7 miliwn o bobol, cynhyrchwyr a’u teuluoedd, mewn 74 o wledydd dros y byd yn elwa heddiw gan Fasnach Deg.
Am Fasnach Deg
PAM BOD ANGEN MASNACH DEG?

Nid yw pobl mewn gwledydd sy’n datblygu, sy’n cynhyrchu llawer o’r pethau ‘rydym yn eu bwyta a’u hyfed, yn cael rhan deg o’r cyfoeth a greir gan fasnach. Mae rheolau masnach ryngwladol yn ffafrio gwledydd cyfoethog ar draul y rhai tlawd. Mae’r prisiau byd-eang y mae ffermwyr bychain yn eu derbyn am y fath gnydau â the, coffi a chocoa yn amrywio’n wyllt. Mae amodau gwaith yn aml yn wael, gyda chyflogau pitw, diffyg sicrwydd cyflogaeth a hawliau cyfyngedig i weithwyr.
PAM NOD MASNACH DEG?  

Mae’r Nod Masnach Deg, a gofrestrir gyda’r UE, yn gymorth i siopwyr i adnabod cynnyrch a fasnechir yn deg. Trwyddedir ei ddefnyddio ar gynnyrch gan y Fairtrade Foundation, ac mae hyn yn dystiolaeth bod y cynnyrch yn cael ei fasnachu yn ôl safonau rhyngwladol. Mae dewis Masnach Deg yn golygu bod prynu o’r silff yn effeithio er gwell ar fywydau a lles cynhyrchwyr bregus yn y Trydydd Byd.
Dangosodd arolwg gan TNS CAPI Omnibus fod 70% o’r boblogaeth yn adnabod y Nod MASNACH DEG. Dangosodd yr arolwg hefyd fod dealltwrieth o’r cysyniad tu ôl i’r Nod wedi cynyddu, gyda 64% o’r boblogaeth yn cysylltu’r Nod â thelerau gwell i gynhyrchwyr yn y byd sy’n datblygu.
®
GRADDFA MASNACH DEG

Yn 2014 daeth gwerthiannau Masnach Deg yn y DU i fwy na £1.67 biliwn, cynydd o 96 o weithiau gwerthiant 1998. Erbyn hyn y mae mwy na 4500 o gynhyrchion manwerthu ac arlywio ar gael i’w cymharu a 150 yn unig yn 2003. Dros y byd i gyd amcangyfrir i ddefnyddwyr wario 5.9 biliwn o euros ar gynnyrch Masnach Deg yn 2008.  

YR YCHWANEGBRIS MASNACH DEG

Yn yr Affrig ddwyreiniol yn unig, buddsoddodd mwy na 500,000 o bobl mewn 103 o gyfundrefnau cynhyrchwyr 7 miliwn o euros o arian Masnach Deg a enillasant yn 2008 yn natblygiad cymunedol. Talodd hyn am gynlluniau mewn o amryw fath, gan gynnwys addysg, isadeiledd, hyfforddiant busnes ac offer.
Cysylltwch â ni
Prynwch gynnyrch â‘r Nod Masnach Deg
BLAENDDALEN.
DEWISIADAU.
GRŴP.
ORIEL.
SIOPAU / CAFFIS.
CEFNOGAETH.
MASNACH DEG.
BRANDIAU MOESEGOL.
CYSYLLTIADAU.